Startowy azot od 15 lutego – czyli media o nas Polecamy lekturę!

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds rolnictwa z prośbą o wsparcie działań Związku, zmierzających do wprowadzenia stałych zmian lub czasowych odstępstw w przepisach dotyczących dopuszczalnych terminów stosowania nawozów w rolnictwie w okresach przed i pozimowych na terenie Polski. Chodzi o przepisy Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. związane z obowiązującym w Polsce „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”, który został przyjęty zgodnie z obowiązującą Dyrektywą 91/676/EWG, zwaną dyrektywą azotanową.

„Nasza prośba o wsparcie wynika przede wszystkim z wagi problemów związanych z ograniczeniami prawnymi w zakresie stosowania nawozów przez polskich producentów rolnych. Nieracjonalne wyznaczenie ograniczeń w stosowaniu nawozów konkretnymi datami jak uczyniono to w wymienionym Programie (na 1 marca w okresie pozimowym i 31 października w okresie przedzimowym) w zasadniczy sposób utrudnia osiąganie przez producentów celów produkcyjnych i ekologicznych.

W opinii rolników i ekspertów Związku, to nie daty zapisane w ww. rozporządzeniu powinny decydować o ich zastosowaniu a sprzyjająca pogoda. Z uwagi na zmieniający się klimat, w wielu rejonach Polski, już w połowie lutego, ze względu na właściwe warunki agrotechniczne, wskazane jest zastosowanie nawozu azotowego, tymczasem przepis zakazujący tej praktyki przed 1 marca powoduje, że rolnicy tracą cenny czas i wodę z gleby, która spełnia kluczową rolę w prawidłowym przyswojeniu tego składnika przez rośliny, co może mieć nie tylko niekorzystne skutki produkcyjne ale także ekologiczne.

Również jesienny termin powinien, zdaniem Związku, z podobnych względów zostać wyeliminowany z Programu. Uzasadnieniem dla tej propozycji są powtarzające się w ostatnich latach duże braki wilgoci w glebie także jesienią, uniemożliwiające terminowe zastosowanie nawozów mineralnych, naturalnych, płynnych i stałych. PZPRZ uważa zatem, że wymieniona data powinna zostać z tego przepisu usunięta. I najlepiej byłoby zastąpić ją określeniem warunkującym stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych brakiem zamarznięcia gleby i brakiem okrywy śniegowej.

Z powodu powtarzających się w naszym kraju susz – podobnie – w opinii PZPRZ – powinno nastąpić dostosowanie określonego w ww. rozporządzeniu terminu wywozu nawozów naturalnych do końca listopada w zależności od określonych warunków pogodowych i glebowych. Kolejny rok z rzędu, wiele zabiegów agrotechnicznych było z uwagi na brak wilgoci w glebie opóźnionych, a rolnicy nie mogli dochować terminu wywozu nawozów naturalnych, płynnych i stałych. Tymczasem najlepszą zasadą, do stosowania naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych jest że „nawożenia nie prowadzi się na pokrytą śniegiem glebę”.

Zdaniem Związku, przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczaniu” w obliczu zmieniających się warunków klimatycznych w naszym kraju – szkodzą polskiemu rolnictwu i są wręcz niemożliwe do realizacji.

Pragniemy poinformować Pana Komisarza, że wystosowaliśmy już w tej sprawie apel do Pana Mateusza Morawieckiego – Premiera RP, Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Marka Gróbarczyka – Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Pana Mariana Sikory – Wiceprzewodniczącego COPA COGECA – treść tych apeli dołączamy do niniejszej prośby.”

Podpisano: Stanisław Kacperczyk, Prezes PZPRZ

Dziękujemy, że media rolnicze wspierają działania PZPRZ!

To możliwe – startowy azot od 15 lutego

https://www.agropolska.pl/uprawa/nawozenie/azot-przed-1-marca,226.html

https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/apel-do-komisarza-wojciechowskiego-te-przepisy-groza-utrata-zyskow-przez-polskich-rolnikow/?fbclid=IwAR3GotI6nKQlqCU3nLUvb_k58v5JDNmxWQ3Qrbw5BNNywPpRffCTf_BF36k

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/pzprz-wnioskuje-o-elastyczny-termin-aplikacji-nawozow,90503.html

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/wczesniejszy-wysiew-azotu-na-pole,91326.html

Minister i rolnicy apelują o przyspieszenie terminu stosowania nawozów

 

https://www.gospodarz.pl/aktualnosci/apel-w-sprawie-zasad-nawozenia-do-komisarza-ue-ds-rolnictwa-janusza-wojciechowskiego.html?fbclid=IwAR2amz7j_WJ5RUx2MrbRxw7L9NBSPf0k2rrbpWmEY0qDigOk3qbFhB7dP5c

Termin stosowania nawozów azotowych zostanie przyśpieszony?