Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków PZPRZ

PROTOKÓŁ Z WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU PRODUCENTÓW ROŚLIN ZBOŻOWYCH

 

Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Prezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych z siedzibą w Radzikowie, 05-870 Błonie [dalej zwanego Związkiem], Pana Stanisława Kacperczyka.

Prezes Związku poinformował, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 czerwca 2020 r. o godzinie 14:30 (II termin) w Radzikowie rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Związku.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków w składzie: Przewodniczący Zebrania i Sekretarz.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu PZPRZ za okres kadencji ze szczególnym uwzględnieniem ub. roku.
 7. Raport – sprawozdanie Przewodniczącego Rady Ekspertów PZPRZ.
 8. Sprawozdanie o sytuacji finansowej Związku (sprawozdanie finansowe) za rok 2019.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o ważności zebrania.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 (uchwała nr 1)
 13. Udzielenie absolutorium dla Zarządu (uchwała nr 2).
 14. Głosowanie nad uchwałami.
 15. Wolne wnioski.
 16. Plan pracy Zarządu w roku bieżącym.
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały (nr 3).
 18. Zakończenie obrad.

 

Ad. 1 Prezes Związku powitał przybyłych Członków Walnego Zgromadzenia PZPRZ oraz przedstawicieli firmy Pretendent i otworzył Zebranie, apelując o zachowanie dystansu na sali ze względu na koronawirusa.

Ad. 2 Prezes Związku, działając na podstawie § 19 ust. 5 statutu Związku zarządził przeprowadzenie wyborów członków Prezydium w składzie: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarza.

W wyniku głosowania jawnego powołano skład Prezydium.

Przewodniczącym wybrano Jana Bańcerowskiego XX głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Sekretarzem wybrano Piotra Malickiego XX głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejął Przewodniczący.

Ad. 3 Przewodniczący odczytał porządek obrad i regulamin obrad, które poddał pod głosowanie. Porządek obrad i regulamin obrad zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4 Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. W skład komisji powinno wchodzić minimum 3 członków.

Następnie w wyniku głosowania jawnego powołano skład ww. Komisji. W skład komisji Skrutacyjnej wybrano: Przemysława Bochata (przewodniczący), Piotra Doligalskiego oraz Stanisława Gąsiora XX głosami za, przy braku głosów przeciw.

W skład Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: prof. Jerzego Grabińskiego (przewodniczący), Tadeusza Szymańczaka oraz Witolda Dusińskiego, XX głosami za, przy braku głosów przeciw.

Ad. 5 Regulamin obrad został przyjęty.

Ad. 6 Prezes Związku przystąpił do zaprezentowania Sprawozdania Zarządu z działalności Związku w roku 2019.

Stanisław Kacperczyk zaczął od przedstawienia składu Zarządu. Wskazał również na czym polega działalność Związku. Następnie przedstawił wybrane punkty działalności Zarządu z ostatniego roku: współpraca i przynależność do organizacji, uczestnictwo w kongresach i konferencjach, wystąpienia do władz, działalność szkoleniowa, działalność w zakresie promocji ziarna zbóż, program współpracy Polska-Teksas, wizyta delegacji ze Stanu Maryland w Polsce, uhonorowanie Jima Mazurkiewicza, spotkanie COPA/ COGECA, nagrody dla Związku, podziękowania i nagrody przyznane przez Związek, konferencja prasowa (grudzień 2019) podsumowująca stan rynku zbóż. Prezes Kacperczyk podziękował wszystkim, którzy pomagają w rozwiązywaniu problemów rolników.

Katarzyna Boczek przedstawiła szczegóły współpracy międzynarodowej w roku 2019 oraz plany na przyszłość w tym zakresie. Zaproponowała zorganizowanie międzynarodowej konferencji metodą online.

Ad. 7 Przewodniczący Rady Ekspertów PZPRZ, prof. dr hab. Edward Arseniuk nie był obecny na spotkaniu, a przygotowany przez niego raport został przesłany drogą mailową.

Ad. 8 Sprawozdanie finansowe za rok 2019 przedstawił Członek Zarządu, pan Przemysław Bochat. Bilans za rok 2019 został zamknięty z wynikiem dodatnim. Pan Bochat przypomniał źródła finansowania Związku – m. in. składki członków, programy promocji ziarna zbóż KOWR.

Ad. 9 Przedstawiono protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w którym stwierdzono, że Komisja Rewizyjna zapoznała się dokumentacją finansową za rok 2019 oraz stwierdziła, że dokumentacja jest kompletna i prowadzona prawidłowo. Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień natury finansowej i wnosi o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

As. 10 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Przemysław Bochat ogłosił, że Komisja Skrutacyjna stwierdza ważność zebrania i głosowania.

Ad. 11 Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Głos zabrał Marian Sikora, wyrażając swoje uznanie i gratulacje dla działań Związku i Zarządu. Poruszył kwestie, w które jego zdaniem, Związek powinien się zaangażować, np. sprawa odłogów czy strategia Od pola do stołu.

Przewodniczący zakończył dyskusję i ogłosił przerwę.

Po przerwie przedstawiciele firmy Pretendent przystąpili do prezentacji wyników Raportu ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego zbóż. Rozpoczęła się dyskusja.

Ad. 12 Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019. Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 13 Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 14 Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu programu: wolne wnioski. Komisja Uchwał i Wniosków sformułuje na piśmie dotychczas zgłoszone wnioski.
Ad. 15 Prezes Związku, Pan Stanisław Kacperczyk zobowiązał się, w nowej kadencji, do prowadzenia prac i podejmowania działań na rzecz polskich rolników, tak jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Ad. 16 Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił prof. J. Grabiński oceniając pozytywnie prace Związku ze wskazaniem kontynuacji. Przewodniczący Komisji wskazał kwestie, w które Związek powinien się zaangażować np. Green Deal, pozyskiwanie środków finansowych, identyfikacja problemów producentów.

Ad. 18 Przewodniczący ogłosił zbliżający się koniec spotkania. Prezes Kacperczyk podziękował p. Agnieszce Kozłowskiej za usprawnienie działania strony internetowej oraz mediów społecznościowych Związku. Prezes Podziękował także Tadeuszowi Szymańczakowi za wybitne zaangażowanie. Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w spotkaniu i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.