Dni pola 2020 w IHAR-PIB

W dniu 25 czerwca 2020, Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odwiedził IHAR-PIB w Radzikowie. Okazją był Dzień Pola zorganizowany w Instytucie oraz Ogólnopolski Pokaz Postępu Genetycznego Roślin Uprawnych zorganizowany wspólnie przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin we współpracy z IHAR-PIB na polach doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian COBORU w Kawęczynie, zlokalizowanych w Radzikowie. Ministrowi towarzyszyli goście z MRiRW: Jan Białkowski – podsekretarz stanu, Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, zastępca dyrektora w tym departamencie Krzysztof Smaczyński oraz Agnieszka Fido-Chmielewska – zastępca dyrektora Departamenu Ziemskiego. Obecni byli także Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Marian Sikora Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, pełniący obecnie funkcję vice Prezydenta COPA-COGECA. Uczestniczyli również przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych z Przewodniczącym Związku Stanisławem Kacperczykiem, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Prezesi Spółek Hodowli i Roślin i Dyrektorzy Zakładów Doświadczalnych IHAR –PIB, Dyrektorzy i pracownicy SDOO COBORU, pracownicy IHAR-PIB oraz inni przedstawiciele jednostek badawczych z otoczenia rolnictwa, łącznie około 150 osób .