Ważna informacja, jak deklarować ugory objęte odstępstwem w aplikacji eWniosekPlus

W kampanii 2022 Komisja Europejska zmieniła zasady deklaracji ugoru wprowadzając odstępstwo od warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania.

W obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie i celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE, decyzją wykonawczą Komisji C(2022) 1875 z dnia 23.03.2022 r. przewidziano odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełnienia określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazielenienia za rok składania wniosków 2022.

Decyzja umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w zazielenieniu w ramach dywersyfikacji upraw oraz za obszary proekologiczne EFA (EFA1), nawet jeśli na takich gruntach prowadzona jest produkcja rolna (wypas zwierząt, uprawa w celu zbioru). Wprowadzenie odstępstwa od obowiązującej do tej pory zasady na ugorach – zakazu produkcji, ma na celu umożliwienie rolnikom wykorzystania w jak największym stopniu dostępnej powierzchni do produkcji żywności i pasz dla zwierząt.

Na ugorach objętych odstępstwem (deklaracja Ugór z uprawą) w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin. Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA.

Wobec powyższego, rolnicy którzy mają zamiar prowadzić produkcję rolną na ugorach podczas wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2022 w aplikacji eWniosekPlus powinni dla takich obszarów wybrać roślinę „Ugór z uprawą”. Na podstawie narysowanych upraw („Ugór z uprawą”), w przypadku, gdy powierzchnia gruntów ornych przekroczy 14,5ha, system automatycznie utworzy element EFA 1 dla upraw „Ugór z uprawą”. W przypadku, gdy rolnik nie chce zadeklarować uprawy „Ugór z uprawą”, jako obszar EFA lub chce zadeklarować, jako EFA powierzchnię mniejszą niż powierzchnia uprawy, powinien po przełączeniu mapy na definiowanie EFA usunąć ten element lub poprawić jego granicę.

Rolnicy, którzy w swoich deklaracjach we wniosku, który został już wysłany do ARiMR mają ugory, a zamierzają skorzystać z wprowadzonego odstępstwa (od zakazu produkcji na ugorach), powinni zalogować się do aplikacji, edytować uprawę/uprawy ugoru, w okienku do wyboru rośliny i wnioskowanych płatności, dokonać zmiany rośliny z „Ugór” na „Ugór z uprawą”, a następnie wysłać do ARiMR zmianę do wniosku (ponowne wysłanie deklaracji z wprowadzoną zmianą dotyczącą ugorów).

Szczegóły dotyczące sposobu zmiany rośliny dla wyrysowanej uprawy zostały opisany w Instrukcji wypełniania wniosków o przyznanie płatności w aplikacji eWniosekPlus, zamieszczonej na stronie internetowej Agencji pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/instrukcja-wypelniania-wniosku-w-ewniosekplus (5_Zakładka MAPA, rozdział 10 „Zmiana rośliny uprawnej”).

Do „Ugoru z uprawą” nie przysługuje Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) dlatego też, aplikacja nie będzie podpowiadać tej płatności podczas deklaracji rośliny „Ugór z uprawą” na mapie.

Źródło: ARiMR