Udało się! Wprowadzono elastyczny wiosenny termin nawożenia w okresie od 1 lutego do 1 marca

Wreszcie oficjalnie możemy poinformować: wieloletnie zabiegi PZPRZ dotyczące zmiany programu azotanowego w aspekcie podejścia do wiosennego terminu nawożenia zakończyły się sukcesem!

31 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wdrożenie Programu działań wynika z realizacji dyrektywy azotanowej, zgodnie z którą dokument ten podlega przeglądowi i aktualizacji co 4 lata. W 2022 r. rozpoczęto prace nad aktualizacją Programu działań obowiązującego od 2018 r. W wyniku przeprowadzonych analiz i prac uzupełniono następujące kwestie:

  • wprowadzono elastyczny wiosenny termin nawożenia w okresie od 1 lutego do 1 marca. Termin rozpoczęcia stosowania nawozów, po wejściu w życie Programu działań, związany będzie z przejściem średniej dobowej temperatury w kolejnych 5 dniach przez próg 3 °C dla roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych oraz 5 °C dla pozostałych upraw;
  • zaktualizowano wskaźniki produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu (dodano nowe grupy, takie jak osły, bawoły, lamy, alpaki) oraz uporządkowano podział na grupy technologiczne dla innych gatunków. Uwzględniono także zasady obliczania produkcji nawozów naturalnych w przypadku otwartego systemu utrzymania;
  • zaktualizowano sposób obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych dla niektórych upraw, takich jak m.in.: kukurydza uprawiana na zieloną masę, kapusta włoska, konopie włókniste, len włóknisty oraz szparagi;
  • uzupełniono wartości pobrania azotu dla użytków zielonych, w zależności od kategorii agronomicznej gleby oraz zawartości materii organicznej gleby;
  • dodano równoważniki nawozowe dla ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania i komunalnych osadów ściekowych, pozwalające na uwzględnienie tych źródeł azotu w bilansach.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Warto przy tym dodać, że sprawę monitorowaną i monitowaną przez PZPRZ, włączył się ostatnio nawet Rzecznik Praw Obywatelskich, który oficjalnie – zaniepokojony podobnie jak Związek tak długim okresem przygotowywania wspomnianych przepisów – wystąpił z oficjalnym pytaniem do resortów rolnictwa oraz infrastruktury w omawianej kwestii. Pismo po kliknięciu na poniższy link: 

Rzecznik Praw Obywatelskich – pismo