Instytut Rolnictwa SGGW będzie współpracował z PZPRZ

Instytut Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisał umowę o współpracy z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych. Porozumienie ze strony uczelni podpisali Andrzej Szmalc, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką oraz dr hab. Łukasz Uzarowicz, prof. SGGW, Dyrektor IR, a PZPRZ prezes Stanisław Kacperczyk oraz wiceprezes Przemysław Bochat.

Zgodnie z podpisaną umową uczelnia zobowiązała się do upowszechniania informacji o związku poprzez działalność dydaktyczną i prowadzenia szkolenia dokształcające w ramach kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych itp.

PZPRZ będzie zlecał usługi naukowo-badawcze i usługi na wykonanie określonego zadania prowadzącego do praktycznych rezultatów, przyjmował pracowników na płatne staże, współpracował w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu, a także finansowo i rzeczowo wspierał SGGW w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Obie strony zobowiązywały się, w miarę możliwości, do wspólnego organizowania kursów, seminariów oraz konferencji naukowych, tematycznie związanych ich działalnością, prowadzenia badań naukowych z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego oraz doskonalenia metod kształcenia na SGGW, tak aby umiejętności praktyczne zdobyte przez jej Absolwentów w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom gospodarki.

Instytut Rolnictwa SGGW w Warszawie jest jednym z 16 instytutów na uczelni. W skład IR wchodzi Katedra Agronomii, Katedra Biometrii, Katedra Gleboznawstwa i Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej oraz Stacja Doświadczalna Instytutu Rolnictwa im. prof. Mariana Górskiego w Skierniewicach.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych działa od 1998 r. Jej nadrzędnym celem jest dbanie o interesy polskich rolników, reprezentowanie wspólnych stanowisk na arenie krajowej i unijnej. PZPRZ bierze udział w pracach nad dokumentami, które mają decydujący wpływ ma rozwój rolnictwa i wsi. Opiniuje ustawy, podnosi tematykę aktualnych problemów i potrzeb producentów zbóż oraz kieruje postulaty do władz krajowych i samorządowych.

Związek cyklicznie organizuje dla swoich członków szkolenia i zagraniczne wyjazdy studyjne. Dotychczas miały miejsce wyjazdy i wymiana doświadczeń z rolnikami i farmerami amerykańskimi czy francuskimi. Od 2013 r. organizuje Program Wymiany Młodych Rolników Polska-Teksas. Celem tych działań jest stała edukacja i podnoszenie kwalifikacji, wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi a zagranicznymi rolnikami, zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych technologii upraw czy mechanizacji. W wyjazdach mogą uczestniczyć członkowie Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

tekst i fot. Arkadiusz Artyszak / SGGW / agropolska.pl

https://www.agropolska.pl/o-firmach/instytut-rolnictwa-sggw-bedzie-wspolpracowal-z-pzprz,2219.html?fbclid=IwAR3B2_VeJNTCiUkk_w8nDD3rCTrtNIeED_INZUX-HaTwqpDUMh-N-oYPjzU#.Y9_CroQ1M64.facebook